• Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w obiektach Geonatury Kielce w roku 2024

 • Konkurs 1/2023

  19 kwietnia, 2023 2:50

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki

   

  Dyrektor Geonatury Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. geoturystyki

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEONATURA KIELCE
  Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: inspektor ds. geoturystyki – pełny etat

   

  1. 3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  • obsługa przewodnicka grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
   w Centrum Geoedukacji;
  • prowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych z grupami i turystami indywidualnymi,
  • przygotowywanie i realizacja projektów z zakresie edukacji i turystyki geologicznej,
  • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w Klubie Miłośników Geologii,
  • współadministrowanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, zarządzanych przez Geonaturę Kielce,
  • działania związane z Geoparkiem Świętokrzyskim w zakresie określonym w statucie jednostki
  • odpowiedzialność za powierzone mienie,
  • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów RODO, BHP i p.poż.
  • prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geonatury Kielce.

   

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy- niezbędne:

  –    obywatelstwo polskie,

  –  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  –   brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w przypadku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze)

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:

  –  wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z naukami
  o Ziemi

  – staż pracy: minimum 1 rok na stanowisku przewodnika lub edukatora w obiekcie muzealnym lub centrum edukacji nieformalnej/pozaformalnej

  – uprawnienia: uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim

  –  inne wymagania: podstawowa wiedza na temat geologii regionu świętokrzyskiego; praktyczna znajomość metod i narzędzi stosowanej w nowoczesnej edukacji nieformalnej i pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych; obsługa komputera oraz podstawowe umiejętności w zakresie administrowania stronami internetowymi i mediami społecznościowymi (facebook); znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem.

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Realizacja celów i zadań statutowych jednostki budżetowej Geonatura Kielce

   

  1. Miejsce wykonywania pracy

  Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21 w Kielcach

   

  1. Warunki pracy

  – praca na pełny etat

  – wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  – podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

  – życiorys (CV),

  – kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach)

  – kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany minimalny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnienia zawierające okres zatrudnienia)

  – kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim,

  – kserokopia dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą
  z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geonatury Kielce: https://geonatura-kielce.pl/konkursy/

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej https://geonatura-kielce.pl/konkursy/ zamieszczone jako załączniki do ogłoszenia dot. Konkursu nr 1/2023

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 28.04.2023 r. w siedzibie Geonatury Kielce, w godz. od 7:30 do 15:30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.

   

   

  Dodatkowe informacje:

   

  1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
  2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geonaturze Kielce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7%.

   

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się
   w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony
   do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości
   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl     www.geonatura-kielce.pl

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki wersja w pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oświadczenia

  Informacja o wynikach naboru

   

   

 • Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce

 • Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce w 2023 roku.

 • Zapytanie ofertowe zagospodarowanie działu systematyki w Ogrodzie Botanicznym

 • Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce

  3 stycznia, 2022 12:26

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  I.ZAMAWIAJĄCY

   

  1. Nazwa i adres:
   Nabywca:
   Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
   NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343Odbiorca faktury:
   Geonatura Kielce,
   ul. Daleszycka 21,
   25-202 Kielce,
   tel. 41 36 76 800,

   

  1. Rodzaj Zamawiającego: administracja publiczna.

   

  1. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Andrzej Płonka
   tel. 41 36 76 800,
   e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl

   

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce:
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  -świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów  Geonatury Kielc,  należących do Zamawiającego,  znajdujących się na terenie miasta Kielce
  -zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania poprzez  stację monitorowania  podłączoną  do systemu alarmowego Zamawiającego
  – dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego
  – odwożenie wartości pieniężnych- pojazdem będącym w dyspozycji  Wykonawcy  .
  Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1

  2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanych usług –załącznik nr 1 do zapytania i projektu umowy – załącznik nr 4 do zapytania.

   

   

  III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   

  Termin realizacji zamówienia 01.02.2022- 31.01.2023

  IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ZAMÓWIENIA

   

  1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1-70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2020.1740), Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Geonatury Kielce z dnia 04.05. 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań przy zlecaniu zamówień na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych tj. bez zastosowania przepisów ustawy.

   

  1. Oferta może być złożona przez każdy podmiot nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podst.art.108 ust.1 i art.109 ust.1 prawa zamówień publicznych. Oferta zawierająca wszystkie elementy zamówienia, powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i być dostarczona do dnia 11.01.2022 r. do godziny 09.00.

   

  1. Oferty należy składać w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: sekretariat@geonatura-kielce.pl wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, REGON, aktualny odpis KRS oraz CEIDG) podmiotu, dostarczenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy (imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy numer telefonu) oraz oświadczenia Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 i art.109. ust.1 Prawa zamówień publicznych. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

   

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

   

  1. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

   

  1. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

   

  V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   

  Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony  osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t. j.. Dz. U. 2020 poz. 838)

   

  VI. KRYTERIA OCENY OFERT

   

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

  CENA (podstawą wyliczeń będzie cena brutto)– 100% (max 100 punktów);

   

   

  2.1. Sposób oceny ofert w kryterium CENA:

  Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego

  wzoru:

  C min.

  C = ———— x 100 %                          1 % – 1 punkt

  C bad.

  Gdzie:

  C – ilość punktów oferty badanej

  C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

  C bad. – cena oferty badanej

  Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.

   

   

  VII. INFORMACJE DODATKOWE

   

  1.Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony rozdziale IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
   3. W przypadku, gdy okaże się , że Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę z najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia oraz załączników przed terminem składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
   6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy na realizację usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Geonatura Kielce, w związku z trwającą pandemią,
   w drodze aneksowania umowy.
  3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
   – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

  – wypełnione Załączniki 2b, 2c,2d do Zapytania ofertowego;
  –  listę osób skierowanych do pracy w Geonatura Kielce wraz z potwierdzeniem że są one  zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
  – kopię zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
  – kopię zaświadczeń o niekaralności pracowników ochrony (aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego);

  – kopię orzeczeń lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony;
  – zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej, związanej z zabezpieczeniem obiektu i wykonywanymi czynnościami ochronnymi.

  VIII. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Geonatura  Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, tel. 41 3676 800;
  28.2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Geonatura Kielce jest Pani Krystyna Młynarczyk, kontakt: sekretariat@geonatura-kielce.pl, tel. 41 3676 800;
  28.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Ochrona obiektów Geonatury Kielce.
  4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019.2019.), dalej „ustawa Pzp”;
  5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8.  Posiada Pani/Pan:
  −    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  −    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  −    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  −    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

   

  Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 a,b,c,d

  Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTY

  Załącznik nr 4 – UMOWA

  Zestawienie ofert

x