• Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce

 • Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Geonatury Kielce w 2023 roku.

 • Zapytanie ofertowe zagospodarowanie działu systematyki w Ogrodzie Botanicznym

 • Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce

  3 stycznia, 2022 12:26

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  I.ZAMAWIAJĄCY

   

  1. Nazwa i adres:
   Nabywca:
   Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
   NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343Odbiorca faktury:
   Geonatura Kielce,
   ul. Daleszycka 21,
   25-202 Kielce,
   tel. 41 36 76 800,

   

  1. Rodzaj Zamawiającego: administracja publiczna.

   

  1. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Andrzej Płonka
   tel. 41 36 76 800,
   e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl

   

  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   

  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce:
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  -świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów  Geonatury Kielc,  należących do Zamawiającego,  znajdujących się na terenie miasta Kielce
  -zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania poprzez  stację monitorowania  podłączoną  do systemu alarmowego Zamawiającego
  – dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego
  – odwożenie wartości pieniężnych- pojazdem będącym w dyspozycji  Wykonawcy  .
  Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1

  2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanych usług –załącznik nr 1 do zapytania i projektu umowy – załącznik nr 4 do zapytania.

   

   

  III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   

  Termin realizacji zamówienia 01.02.2022- 31.01.2023

  IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ZAMÓWIENIA

   

  1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1-70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2020.1740), Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Geonatury Kielce z dnia 04.05. 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań przy zlecaniu zamówień na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych tj. bez zastosowania przepisów ustawy.

   

  1. Oferta może być złożona przez każdy podmiot nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podst.art.108 ust.1 i art.109 ust.1 prawa zamówień publicznych. Oferta zawierająca wszystkie elementy zamówienia, powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i być dostarczona do dnia 11.01.2022 r. do godziny 09.00.

   

  1. Oferty należy składać w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: sekretariat@geonatura-kielce.pl wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, REGON, aktualny odpis KRS oraz CEIDG) podmiotu, dostarczenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy (imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy numer telefonu) oraz oświadczenia Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 i art.109. ust.1 Prawa zamówień publicznych. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

   

  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

   

  1. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

   

  1. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

   

  V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   

  Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony  osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t. j.. Dz. U. 2020 poz. 838)

   

  VI. KRYTERIA OCENY OFERT

   

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

  CENA (podstawą wyliczeń będzie cena brutto)– 100% (max 100 punktów);

   

   

  2.1. Sposób oceny ofert w kryterium CENA:

  Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego

  wzoru:

  C min.

  C = ———— x 100 %                          1 % – 1 punkt

  C bad.

  Gdzie:

  C – ilość punktów oferty badanej

  C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

  C bad. – cena oferty badanej

  Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

  Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.

   

   

  VII. INFORMACJE DODATKOWE

   

  1.Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony rozdziale IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
   3. W przypadku, gdy okaże się , że Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę z najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
   4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia oraz załączników przed terminem składania ofert.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
   6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy na realizację usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Geonatura Kielce, w związku z trwającą pandemią,
   w drodze aneksowania umowy.
  3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
   – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

  – wypełnione Załączniki 2b, 2c,2d do Zapytania ofertowego;
  –  listę osób skierowanych do pracy w Geonatura Kielce wraz z potwierdzeniem że są one  zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
  – kopię zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
  – kopię zaświadczeń o niekaralności pracowników ochrony (aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego);

  – kopię orzeczeń lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony;
  – zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej, związanej z zabezpieczeniem obiektu i wykonywanymi czynnościami ochronnymi.

  VIII. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Geonatura  Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, tel. 41 3676 800;
  28.2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Geonatura Kielce jest Pani Krystyna Młynarczyk, kontakt: sekretariat@geonatura-kielce.pl, tel. 41 3676 800;
  28.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Ochrona obiektów Geonatury Kielce.
  4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019.2019.), dalej „ustawa Pzp”;
  5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8.  Posiada Pani/Pan:
  −    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  −    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  −    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  −    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  −    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  −    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  −    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

   

  Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 a,b,c,d

  Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTY

  Załącznik nr 4 – UMOWA

  Zestawienie ofert

 • Konkurs 1/2021

  25 stycznia, 2021 11:44

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Inspektor ds. płac i księgowości

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. płac i  księgowości

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. płac i księgowości – pełny etat

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  • Sporządzanie list płac oraz naliczanie podatków dochodowych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do US,
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS o wynagrodzeniach,
  • Sporządzanie miesięczne rozdzielnika kosztów płac i składek ZUS w formie dokumentu księgowego,
  • Wprowadzanie zadekretowanych i zaakceptowanych dokumentów finansowo-księgowych do programu Finanse i księgowość,
  • Analiza dokumentów, uzgadnianie sald kont księgowych,
  • Analiza dokumentów do comiesięcznych deklaracji VAT-7,
  • Prowadzenie ewidencji , kontrola i korespondencja z tytułu zajęć komorniczych,
  • Ewidencja środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych,
  • Wystawianie faktur VAT i  faktur korygujących,
  • Analiza dokumentów dotyczących gospodarki  kasowo-finansowej,                               w obiektach Geoparku Kielce.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z pracą w księgowości oraz naliczaniu płac,
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office) .

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu pracy,
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • mile widziana znajomość obsługi programów komputerowych : Symfonia – moduły: kadry i płace oraz finanse i księgowość,
  • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości i płac,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność.

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 05.02.2021r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce

  Daleszycka 21

  25-202 Kielce                                                                                          

   

   

  Dodatkowe  informacje:

   

  1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
  2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 4%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

   


  Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru

   

   

 • Konkurs 2/2020

  16 października, 2020 2:53

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  inspektor ds. technicznych

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. technicznych

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE

  Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. technicznych

   

  1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  2. Pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny, uwzględniająca czynności takie jak: koszenie, przygotowywanie terenów pod nasadzenia, pielenie, wykonywanie oprysków i nawożenia, prace porządkowe, konserwacyjne i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego
   w Kielcach itp.;
  3. Obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, kosa spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.);
  4. Utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
  5. Dozór, obsługa i utrzymywanie w dobrym stanie sieci wod-kan, CO, sieci elektrycznej, monitoringowej i światłowodowej;
  6. Sprawowanie kontroli nad systemem dozoru/alarmowym obiektu Ogród Botaniczny;
  7. Dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynie (informowanie kierownika obiektu
   o uszkodzonym lub zniszczonym sprzęcie lub urządzeniach, pilnowanie terminów przeglądów okresowych urządzeń, odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja sprzętu
   i narzędzi po zakończeniu pracy) zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
  8. Czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym
   w Kielcach;
  9. Współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce;
  10. Odpowiedzialność za powierzone mienie;
  11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  12. Inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-ce Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji związane z działalnością obiektów: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne II-go stopnia – rolnicze i/lub związane z ochroną środowiska

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • minimum 5-letni staż pracy w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pielęgnacji terenów zieleni i/lub
   w szkółkarstwie,
  • umiejętność obsługi i konserwacji podstawowych maszyn i urządzeń ogrodniczych
   i rolniczych,
  • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego, znajomość podstaw sieci komputerowych,
  • znajomość systemów telewizji dozorowej, kontroli dostępu oraz systemów SSWiN, CCTV

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe
   (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska wraz z obowiązującymi rozporządzeniami, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  • specjalistyczne kursy/szkolenia w zakresie obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych lub/i rolniczych, takich jak piła spalinowa,
  • uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej do 1KW,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność.

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 02.11.2020r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce                                                                                         

   

  Dodatkowe  informacje:

   

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie, miejscu i na warunkach wyznaczonych przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

   


  Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru – wersja w formacie .pdf

   

   

x