Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce

3 stycznia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Nazwa i adres:
  Nabywca:
  Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
  NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343Odbiorca faktury:
  Geonatura Kielce,
  ul. Daleszycka 21,
  25-202 Kielce,
  tel. 41 36 76 800,

 

 1. Rodzaj Zamawiającego: administracja publiczna.

 

 1. Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Andrzej Płonka
  tel. 41 36 76 800,
  e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce:
1. Przedmiotem zamówienia jest :
-świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów  Geonatury Kielc,  należących do Zamawiającego,  znajdujących się na terenie miasta Kielce
-zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania poprzez  stację monitorowania  podłączoną  do systemu alarmowego Zamawiającego
– dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego
– odwożenie wartości pieniężnych- pojazdem będącym w dyspozycji  Wykonawcy  .
Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1

2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie ze szczegółowym opisem zakresu wykonywanych usług –załącznik nr 1 do zapytania i projektu umowy – załącznik nr 4 do zapytania.

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia 01.02.2022- 31.01.2023

IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1-70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2020.1740), Zarządzeniem nr 12/2021 Dyrektora Geonatury Kielce z dnia 04.05. 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowań przy zlecaniu zamówień na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych tj. bez zastosowania przepisów ustawy.

 

 1. Oferta może być złożona przez każdy podmiot nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podst.art.108 ust.1 i art.109 ust.1 prawa zamówień publicznych. Oferta zawierająca wszystkie elementy zamówienia, powinna zostać sporządzona na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego i być dostarczona do dnia 11.01.2022 r. do godziny 09.00.

 

 1. Oferty należy składać w formie elektronicznej, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: sekretariat@geonatura-kielce.pl wyłącznie w przypadku podania pełnych danych rejestrowych (nazwa, adres, NIP, REGON, aktualny odpis KRS oraz CEIDG) podmiotu, dostarczenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu i na rzecz Wykonawcy (imię, nazwisko, PESEL, kontaktowy numer telefonu) oraz oświadczenia Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 i art.109. ust.1 Prawa zamówień publicznych. Oferty nie spełniające tego warunku zostaną odrzucone. Z oceny ofert sporządzony zostanie protokół.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

 

 1. Oferty złożone, są wiążące dla Oferenta przez okres 30 dni. Podpisanie Umowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia postępowania. Umowę podpisać może wyłącznie osoba do tego upoważniona, po uprzednim przedstawieniu stosownego upoważnienia.

 

 1. Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony  osób i mienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t. j.. Dz. U. 2020 poz. 838)

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

CENA (podstawą wyliczeń będzie cena brutto)– 100% (max 100 punktów);

 

 

2.1. Sposób oceny ofert w kryterium CENA:

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego

wzoru:

C min.

C = ———— x 100 %                          1 % – 1 punkt

C bad.

Gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.

 

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

1.Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego Wykonawcę więcej niż jednej oferty, w sposób inny niż określony rozdziale IV lub po terminie, spowoduje jej odrzucenie.
  3. W przypadku, gdy okaże się , że Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę z najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści ogłoszenia oraz załączników przed terminem składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji umowy na realizację usługi ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Geonatura Kielce, w związku z trwającą pandemią,
  w drodze aneksowania umowy.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
  – odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

– wypełnione Załączniki 2b, 2c,2d do Zapytania ofertowego;
–  listę osób skierowanych do pracy w Geonatura Kielce wraz z potwierdzeniem że są one  zatrudnione na podstawie umowy o pracę;
– kopię zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
– kopię zaświadczeń o niekaralności pracowników ochrony (aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego);

– kopię orzeczeń lekarskich o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony;
– zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej, związanej z zabezpieczeniem obiektu i wykonywanymi czynnościami ochronnymi.

VIII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Geonatura  Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, tel. 41 3676 800;
28.2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Geonatura Kielce jest Pani Krystyna Młynarczyk, kontakt: sekretariat@geonatura-kielce.pl, tel. 41 3676 800;
28.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Ochrona obiektów Geonatury Kielce.
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019.2019.), dalej „ustawa Pzp”;
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.  Posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 a,b,c,d

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 4 – UMOWA

Zestawienie ofert

x