Geopark Świętokrzyski

30 March 2018

Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów, a jego granice pokrywają się z granicami administracyjnymi wymienionych jednostek samorządu terytorialnego.

Obszar Geoparku obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzyskich, charakteryzującą się na tle pozostałych otaczających terenów odrębną specyfiką dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu. Unikatowe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo górnicze (liczne pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego i skalnego) sprawiły, że już w 1996 roku znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy.

Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku Świętokrzyskiego.

 

Geopark Świętokrzyski obecnych granicach funkcjonuje od 5 października 2015 r, kiedy zawiązano formalne porozumienie o współpracy pomiędzy pięcioma lokalnymi gminami: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów. Początkowa nazwa „Geopark Chęcińsko-Kielecki” została na wniosek części członków porozumienia zmieniona na Geopark Świętokrzyski, jako bardziej adekwatną do specyfiki obszaru. Do głównych zadań Stowarzyszenia określonych w statucie należy planowanie i wykonywanie zadań publicznych Gmin polegających na:

– Wspieraniu działań na rzecz rozwoju geoturystyki

– Promocji dziedzictwa geologicznego i kulturowego

– Promocji całego obszaru Geoparku rozumianego w ujęciu holistycznym (geologia – dziedzictwo przyrodnicze – dziedzictwo kulturowe – społeczność lokalna)

– Mobilizowaniu i angażowaniu społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie funkcjonowania i rozwoju Geoparku

– Rozwijaniem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a sektorem nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych

– Realizacji innych zadań publicznych (m.in. ochrony i konserwacji dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego, edukacji, współpracy na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Zapraszamy na stronę internetową Geoparku Świętokrzyskiego: geopark.pl


 

x