• Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

  11 października, 2021 11:18

  Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Geonaturę Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest jednostka budżetowa Gminy Kielce Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce (zwana dalej „Administratorem”)
  3. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@geonatura-kielce.pl, tel. 41 367 68 00,
  4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpipo zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
  6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

   

  § 2 Dane zbierane automatycznie

  1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
  2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
  3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy, jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
  4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

   

  §3 Zbieranie danych osobowych

  1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
  2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, dane lokalizacyjne (GPS).

   

  §4 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

   

  §5 Prawa i obowiązki Administratora

  1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 b w/w rozporządzenia,
  3. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  5. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych dla firmy prowadzącej nadzór techniczny nad aplikacją, czyli 2P-INFO Sp. z o.o.z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42 p. 18, 25-619 Kielce, NIP: 9591975955 w celu prawidłowego działania aplikacji

   

  §7 Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
  2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
  3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego
 • Regulamin aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

  11 października, 2021 11:16

  Regulamin aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie(zwana dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji.
  2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez jednostkę budżetową Gminy Kielce Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce (zwana dalej „Operatorem”).
  3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
  4. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności:
   1. przewodnik po obszarze Parku i Rezerwatu Kadzielnia
   2. lokalizowanie za pomocą wbudowanego w urządzenie odbiornika GPS w celu lepszej obsługi wirtualnego przewodnika
   3. informowanie o aktualnościach dotyczących Geonatury Kielce
  5. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.
  6. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepu internetowego Google Play.
  7. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
  8. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
  9. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Operatora, bądź podmiotów, z którymi Operator zawarł stosowną umowę
  10. Nadzór nadzór techniczny nad aplikacją, prowadzi 2P-INFO Sp. z o.o.z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42 p. 18, 25-619 Kielce, NIP: 9591975955

   

  §2 Wymagania techniczne

  1. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne: Android w wersji minimum (Android 4.1).
  2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.
  3. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

   

  §3 Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania ze sklepów internetowych, wskazanych w § 1 ust. 6 Regulaminu.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
  3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji, o czym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.

   

  §4 Prawa i obowiązki Operatora

  1. Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
  2. Operator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:
   1. funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem,
   2. naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
   3. funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane,
   4. usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane.
  4. Operator ma prawo czasowo zawiesić działanie Aplikacji, celem przeprowadzenia konsekwencji technicznej Aplikacji, dokonania zmian w działaniu Aplikacji, bądź zapobieżeniu ewentualnym szkodom.
  5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji, o czym powiadomi Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem Strefy Klienta lub na adres e-mail.

   

  §5 Postanowienia końcowe

  1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. Operator zapewnia stały dostęp do Polityki Prywatności za pośrednictwem Strefy Klienta.
  2. Operator może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.
  3. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygany w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Aplikacja Kielce Naturalnie

  11 października, 2021 11:12

  Aplikacja Kielce Naturalnie to multimedialny przewodnik po Parku Kadzielnia, który powstał dzięki współpracy Politechniki Świętokrzyskiej, firmy 2P-Info oraz Geonatury Kielce.

  Jest to część projektu projektu badawczo-rozwojowego „CyberMatryca – zintegrowany system obsługi turysty” finansowanego z Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-.2020, realizowanym przez konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska (Lider) i 2P–INFO sp. z o.o. Kielce

  Aplikację można ściągnąć klikając tutaj

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

  Polityka prywatności aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

 • Poznaj geologiczne Kielce

  11 października, 2021 11:03

  Aplikacja mobilna „Poznaj geologiczne Kielce z Geoparkiem” jest aktualizacją aplikacji multimedialnej na urządzenia mobilne „Poznaj piękno Geoparku Kielce. Aplikacja ta została stworzona ze środków finansowych w ramach wsparcia finansowego na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.

  Obecna aplikacja jest przewodnikiem po ciekawych miejscach związanych głownie z geologią na terenie miasta Kielce. Najbogatszy opis jest związany z obiektami zarządzanymi przez Geopark Kielce, czyli kamieniołomami na Wietrzni, Kadzielni i Ślichowicach oraz w Ogrodzie Botanicznym. Użytkownik aplikacji jednak dzięki niej może poznać inne, ale arcyciekawe geologicznie obiekty w Kielcach jak Bieska-Białogon, Grabina czy Góra Słoneczna.

  Użytkownik aplikacji ma również dostęp do kanału z aktualnościami dotyczącymi Geonatury Kielce oraz może zapozna się z ciekawostkami geologicznymi dotyczącymi Kielc i całego regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Geoparku Świętokrzyskiego.

  Poprzez nowoczesną i innowacyjna formę przekazywania informacji, jaką jest aplikacja multimedialna chcemy dotrzeć do szerszego grona odbiorców, nie zapominając oczywiście o obecnych Gościach Geopnatury Kielce oraz Geoparku Świętokrzyskiego.

  Obecna aktualizacja aplikacji została sfinansowano ze środków na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach w 2017 r.


  Zapraszamy do pobierania i korzystania z naszego produktu można go pobrać pod adresem:

  Dla urządzeń z system Android:
  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.infover.Geoland

  Dla urządzeń z system iOS jest również dostępna wersja aplikacji w App Store


   

x