Konkurs Wiedzy o Ziemi GEO-Geniusz – edycja IV – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

12 maja 2016

„Konkurs Wiedzy o Ziemi GEO-Geniusz – edycja IV” o całkowitej wartości 6 460,00 zł brutto, z kwotą dotacji 5 168,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Zadanie skierowane jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu  kieleckiego. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Konkurs, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, stanowi doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej regionu, które stanowią o wyjątkowości regionu na tle Polski. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, poznają lokalne dziedzictwo geologiczne, a tym samym uzupełniają treści podstawy programowej w informację wykraczające poza podstawowy zakres.


publikacje

x