Konkurs 2/2017

6 lutego 2017

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. administracyjnych

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych

1. Nazwa i adres jednostki:
GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

2. Stanowisko:
Inspektor ds. administracyjnych – pełny etat

3. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
–    przygotowywanie projektów oraz sprawdzanie  wymogów formalno-prawnych pism na zlecenie bezpośredniego przełożonego
–    opracowywanie sprawozdań, raportów i statystyk
–    zapewnienie sprawnej komunikacji i właściwego obiegu dokumentów
–    kontaktowanie się i udzielanie informacji interesantom
–    przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw w zakresie działalności Ogrodu Botanicznego
–    współpraca z instytucjami zewnętrznymi, służbami Urzędu Miasta w zakresie działań na powyższym stanowisku
–    organizowanie spotkań i ich obsługa protokolarna
–    koordynacja spraw pracowniczych i administracyjnych w Ogrodzie Botanicznym
–    obsługa programu Symfonia Handel wraz z drukarką fiskalną
–    współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
–    odpowiedzialność za powierzone mienie
–    odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
–    inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

4. Kwalifikacje zawodowe:
–    wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
–    obywatelstwo polskie
–    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
–    minimum 3 letni staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej
–    umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet Office)
–    znajomość obsługi programu Symfonia Handel
–    dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2

6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
–    znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
–    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
–    wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
–    biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
–    zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
–    samodzielność, dokładność i rzetelność

7. Miejsce wykonywania pracy:
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

8. Wynagrodzenie:
zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
–    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
–    krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
–    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
–    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
–    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka),
–    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
–    podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.02.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Dodatkowe  informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

Uwagi do ogłoszonego naboru:

1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
6.    Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, staż, praktyka.
7.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
8.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl  

Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

Oświadczenia w wersji .pdf

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

Wynik konkursu w wersji.pdf

x