Konkurs 2/2019

10 czerwca 2019

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko podinspektor ds. BHP  i administracji

 

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. BHP i  administracji

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
 • GEOPARK KIELCE  ul.Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce

 

 1. Stanowisko: Podinspektor ds. BHP i administracji

 

 1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie dokumentacji i  spraw  BHP w zakresie: badania okresowe pracowników, profilaktyka zapobiegawcza, odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników Geoparku stosownie do przepisów, instrukcji, regulaminów dotyczących BHP,
 2. Prowadzenie rejestrów, kart ewidencji środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia,
 3. Bieżące informowanie pracodawcy o rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego,
 5. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
 6. Obsługa urządzeń biurowych oraz podstawowych programów komputerowych,
 7. Współpraca z pracownikami Geoparku Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Geoedukacji, w zakresie obiegu dokumentów,
 8. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. ,
 9. Odpowiedzialność za powierzone mienie (zgodnie z przepisami Kodeksu pracy) znajdujące się w pomieszczeniach Centrum Geoedukacji i sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem wyposażenia,
 10. Prawidłowe wykonywania poleceń Dyrektora Geoparku Kielce oraz Kierownika Centrum Geoedukacji,
 11. Współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce,
 12. Inne prace zlecone przez Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji.

 

 1. Kwalifikacje zawodowe:
 • wykształcenie: wyższe podyplomowe o specjalności BHP

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
 • obywatelstwo polskie,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 2-letni staż pracy w administracji samorządowej ,
 • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office).

 

 1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, przepisach BHP, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
 • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i rzetelność

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:
 • Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

 

 1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

 

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 21.06.2019r.
w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Geopark Kielce ul.Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce                                                                                         

 

Dodatkowe  informacje:

1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

 

Uwagi do ogłoszonego naboru:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

 

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl


Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz_kandydata na pracownika

Kluzula dane do rekrutacji

Oswiadczenia

Informacja o wynikach naboru

x