• Konkurs 1/2023

  19 kwietnia, 2023 2:50

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki

   

  Dyrektor Geonatury Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. geoturystyki

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEONATURA KIELCE
  Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: inspektor ds. geoturystyki – pełny etat

   

  1. 3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  • obsługa przewodnicka grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
   w Centrum Geoedukacji;
  • prowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych z grupami i turystami indywidualnymi,
  • przygotowywanie i realizacja projektów z zakresie edukacji i turystyki geologicznej,
  • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w Klubie Miłośników Geologii,
  • współadministrowanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, zarządzanych przez Geonaturę Kielce,
  • działania związane z Geoparkiem Świętokrzyskim w zakresie określonym w statucie jednostki
  • odpowiedzialność za powierzone mienie,
  • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów RODO, BHP i p.poż.
  • prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geonatury Kielce.

   

  1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy- niezbędne:

  –    obywatelstwo polskie,

  –  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  –   brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w przypadku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze)

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:

  –  wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z naukami
  o Ziemi

  – staż pracy: minimum 1 rok na stanowisku przewodnika lub edukatora w obiekcie muzealnym lub centrum edukacji nieformalnej/pozaformalnej

  – uprawnienia: uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim

  –  inne wymagania: podstawowa wiedza na temat geologii regionu świętokrzyskiego; praktyczna znajomość metod i narzędzi stosowanej w nowoczesnej edukacji nieformalnej i pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych; obsługa komputera oraz podstawowe umiejętności w zakresie administrowania stronami internetowymi i mediami społecznościowymi (facebook); znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem.

   

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Realizacja celów i zadań statutowych jednostki budżetowej Geonatura Kielce

   

  1. Miejsce wykonywania pracy

  Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21 w Kielcach

   

  1. Warunki pracy

  – praca na pełny etat

  – wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  – podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

  – życiorys (CV),

  – kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach)

  – kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany minimalny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnienia zawierające okres zatrudnienia)

  – kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim,

  – kserokopia dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą
  z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

  – podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geonatury Kielce: https://geonatura-kielce.pl/konkursy/

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej https://geonatura-kielce.pl/konkursy/ zamieszczone jako załączniki do ogłoszenia dot. Konkursu nr 1/2023

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 28.04.2023 r. w siedzibie Geonatury Kielce, w godz. od 7:30 do 15:30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.

   

   

  Dodatkowe informacje:

   

  1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
  2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geonaturze Kielce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7%.

   

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się
   w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony
   do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości
   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl     www.geonatura-kielce.pl

   

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki wersja w pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oświadczenia

  Informacja o wynikach naboru

   

   

 • Konkurs 1/2021

  25 stycznia, 2021 11:44

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Inspektor ds. płac i księgowości

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. płac i  księgowości

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. płac i księgowości – pełny etat

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  • Sporządzanie list płac oraz naliczanie podatków dochodowych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do US,
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS o wynagrodzeniach,
  • Sporządzanie miesięczne rozdzielnika kosztów płac i składek ZUS w formie dokumentu księgowego,
  • Wprowadzanie zadekretowanych i zaakceptowanych dokumentów finansowo-księgowych do programu Finanse i księgowość,
  • Analiza dokumentów, uzgadnianie sald kont księgowych,
  • Analiza dokumentów do comiesięcznych deklaracji VAT-7,
  • Prowadzenie ewidencji , kontrola i korespondencja z tytułu zajęć komorniczych,
  • Ewidencja środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych,
  • Wystawianie faktur VAT i  faktur korygujących,
  • Analiza dokumentów dotyczących gospodarki  kasowo-finansowej,                               w obiektach Geoparku Kielce.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z pracą w księgowości oraz naliczaniu płac,
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office) .

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu pracy,
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • mile widziana znajomość obsługi programów komputerowych : Symfonia – moduły: kadry i płace oraz finanse i księgowość,
  • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie księgowości i płac,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność.

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 05.02.2021r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce

  Daleszycka 21

  25-202 Kielce                                                                                          

   

   

  Dodatkowe  informacje:

   

  1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
  2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 4%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

   


  Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru

   

   

 • Konkurs 2/2020

  16 października, 2020 2:53

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  inspektor ds. technicznych

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. technicznych

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE

  Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. technicznych

   

  1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  2. Pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny, uwzględniająca czynności takie jak: koszenie, przygotowywanie terenów pod nasadzenia, pielenie, wykonywanie oprysków i nawożenia, prace porządkowe, konserwacyjne i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego
   w Kielcach itp.;
  3. Obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, kosa spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.);
  4. Utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
  5. Dozór, obsługa i utrzymywanie w dobrym stanie sieci wod-kan, CO, sieci elektrycznej, monitoringowej i światłowodowej;
  6. Sprawowanie kontroli nad systemem dozoru/alarmowym obiektu Ogród Botaniczny;
  7. Dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynie (informowanie kierownika obiektu
   o uszkodzonym lub zniszczonym sprzęcie lub urządzeniach, pilnowanie terminów przeglądów okresowych urządzeń, odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja sprzętu
   i narzędzi po zakończeniu pracy) zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
  8. Czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym
   w Kielcach;
  9. Współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce;
  10. Odpowiedzialność za powierzone mienie;
  11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  12. Inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-ce Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji związane z działalnością obiektów: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe techniczne II-go stopnia – rolnicze i/lub związane z ochroną środowiska

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • minimum 5-letni staż pracy w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pielęgnacji terenów zieleni i/lub
   w szkółkarstwie,
  • umiejętność obsługi i konserwacji podstawowych maszyn i urządzeń ogrodniczych
   i rolniczych,
  • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego, znajomość podstaw sieci komputerowych,
  • znajomość systemów telewizji dozorowej, kontroli dostępu oraz systemów SSWiN, CCTV

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe
   (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska wraz z obowiązującymi rozporządzeniami, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  • specjalistyczne kursy/szkolenia w zakresie obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych lub/i rolniczych, takich jak piła spalinowa,
  • uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej do 1KW,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność.

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 02.11.2020r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce                                                                                         

   

  Dodatkowe  informacje:

   

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie, miejscu i na warunkach wyznaczonych przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

   


  Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru – wersja w formacie .pdf

   

   

 • Konkurs 1/2020

  27 kwietnia, 2020 1:54

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko
  starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

   

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  1. przygotowywanie i wdrażanie planów pracy dla poszczególnych działów i kolekcji  roślin w Ogrodzie Botanicznym w zakresie pielęgnacji i ochrony roślin,
  2. pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny,
  3. kontrola stanu fitosanitarnego roślin i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach,
  4. opracowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i analiz dotyczących działalności Ogrodu Botanicznego w Kielcach,
  5. Przygotowywanie pism na zlecenie bezpośredniego przełożonego oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
  6. przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw w zakresie działalności Ogrodu Botanicznego,
  7. utrzymanie, rozwój i dokumentacja (aktualizacja bazy danych, prowadzenie planu nasadzeń) kolekcji roślinnych,
  8. odpowiedzialność merytoryczna i techniczna za oznaczenie i etykietowanie roślin,
  9. czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym
   w Kielcach
  10. współpraca z instytucjami zewnętrznymi, służbami Urzędu Miasta Kielce w zakresie działań na powyższym stanowisku,
  11. współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce,
  12. odpowiedzialność za powierzone mienie,
  13. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie
   w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego/
   Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce,
  14. inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cę Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji związane z działalnością obiektów: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe ogrodnicze lub biologiczne

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • Z uwagi na konieczność utrzymania wskaźników rezultatu dla projektu pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” (nr RPSW.07.02.00-26-0004/16) wymogiem kwalifikacyjnym w naborze jest płeć żeńska.
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • minimum 5-letni staż pracy w zakresie sporządzania analiz/planów na rzecz ochrony środowiska, w tym minimum 3 lata doświadczenia w pielęgnacji terenów zieleni i/lub
   w szkółkarstwie,
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office).

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące

      przedmiotem oceny):

  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska wraz z obowiązującymi rozporządzeniami, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe i/lub doktoranckie w zakresie biologii, architektury krajobrazu, ochrony środowiska, hortiterapii i innych pokrewnych,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność.

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce

  1. Daleszycka 21

  25-202 Kielce                                                                                         

   

  Dodatkowe  informacje:

   

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

   

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

   

   


  Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Klauzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru

   

 • Konkurs 1/2019

  10 maja, 2019 10:51

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektor ds. promocji

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. promocji

   

  1. Nazwa i adres jednostki:
  • GEOPARK KIELCE, ul. Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. promocji – pełny etat

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  • tworzenie i aktualizacja informacji promocyjnych na strony internetowe oraz profile facebook Geoparku Kielce
  • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych
  • udział w wydarzeniach promocyjnych Geoparku Kielce, w tym Centrum Geoedukacji,
  • obsługa grup zorganizowanych i turystów indywidualnych w Centrum Geoedukacji
  • tworzenie materiałów promocyjnych dotyczących działalności Centrum i Geoparku Kielce
  • przygotowanie, realizacji i ewaluacja projektów związanych z promocją Geoparku Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Geoedukacji
  • aktualizacja danych dotyczących Centrum Geoedukacji na stronie Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego,
  • współpraca przy prowadzeniu kampanii promocyjnych Centrum Geoedukacji na portach społecznościowych,
  • udział we współpracy Centrum z innymi jednostkami i organizacjami, w zakresie projektów i inicjatyw związanych z geoturystyką i edukacja geologiczną,
  • wsparcie merytoryczne i logistyczne przy tworzeniu i wdrażaniu projektów geoturystycznych
  • współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
  • odpowiedzialność za powierzone mienie
  • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  • inne prace zlecone przez Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe ukierunkowane na turystykę

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
  • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z promocją w branży turystycznej
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office)

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
  • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie obsługi klienta w branży turystycznej
  • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji i ewaluacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR lub EFS
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy
   w zespole
  • samodzielność, dokładność i rzetelność

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:
  • Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24.05.2019r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21; 25-202 Kielce                                                                                 

   

  Dodatkowe  informacje:

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  2.W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl


  Załączniki:


  Ogłoszenie o naborze

  Oswiadczenia

  kluzula dane do rekrutacji

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Informacja o wynikach naboru

   

x