Konkurs 1/2023

19 kwietnia 2023

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki

 

Dyrektor Geonatury Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. geoturystyki

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

GEONATURA KIELCE
Daleszycka 21

25-202 Kielce

 

 1. Stanowisko: inspektor ds. geoturystyki – pełny etat

 

 1. 3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
 • obsługa przewodnicka grup zorganizowanych i turystów indywidualnych
  w Centrum Geoedukacji;
 • prowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych z grupami i turystami indywidualnymi,
 • przygotowywanie i realizacja projektów z zakresie edukacji i turystyki geologicznej,
 • prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w Klubie Miłośników Geologii,
 • współadministrowanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, zarządzanych przez Geonaturę Kielce,
 • działania związane z Geoparkiem Świętokrzyskim w zakresie określonym w statucie jednostki
 • odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów RODO, BHP i p.poż.
 • prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geonatury Kielce.

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy- niezbędne:

–    obywatelstwo polskie,

–  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

–   brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w przypadku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe:

–  wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z naukami
o Ziemi

– staż pracy: minimum 1 rok na stanowisku przewodnika lub edukatora w obiekcie muzealnym lub centrum edukacji nieformalnej/pozaformalnej

– uprawnienia: uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim

–  inne wymagania: podstawowa wiedza na temat geologii regionu świętokrzyskiego; praktyczna znajomość metod i narzędzi stosowanej w nowoczesnej edukacji nieformalnej i pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych; obsługa komputera oraz podstawowe umiejętności w zakresie administrowania stronami internetowymi i mediami społecznościowymi (facebook); znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Realizacja celów i zadań statutowych jednostki budżetowej Geonatura Kielce

 

 1. Miejsce wykonywania pracy

Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21 w Kielcach

 

 1. Warunki pracy

– praca na pełny etat

– wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

– życiorys (CV),

– kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach)

– kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagany minimalny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnienia zawierające okres zatrudnienia)

– kserokopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia przewodnika terenowego po województwie świętokrzyskim,

– kserokopia dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

– podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą
z art. 233 k.k. klauzulą**

– podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

– podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

– podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**

– podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geonatury Kielce: https://geonatura-kielce.pl/konkursy/

 

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej https://geonatura-kielce.pl/konkursy/ zamieszczone jako załączniki do ogłoszenia dot. Konkursu nr 1/2023

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 28.04.2023 r. w siedzibie Geonatury Kielce, w godz. od 7:30 do 15:30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geonaturze Kielce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 7%.

 

 

Uwagi do ogłoszonego naboru:

 

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się
  w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony
  do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

 

e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl     www.geonatura-kielce.pl

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. geoturystyki wersja w pdf

Kwestionariusz_kandydata na pracownika

Klauzula dane do rekrutacji

Oświadczenia

Informacja o wynikach naboru

 

 

x