Pozyskanie gatunków roślin dziko rosnących

16 listopada 2016

Ogród Botaniczny w Kielcach przystąpił do pozyskania gatunków roślin z naturalnych stanowisk. Wybrano dwie lokalizacje o reprezentatywnych cechach rzadkiej roślinności regionu świętokrzyskiego. Obszary te nie są objęte ochroną rezerwatową, jednakże wchodzą w skład obszarów Natura 2000. Stanowiska znajdują się na Osieczyńskiej Górze (Lasy Suchedniowskie PLH260010) oraz na Grzywach Korzeckowskich (Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041). Pozyskano osobniki gatunków typowych dla zbiorowiska lasu grądowego, świetlistej dąbrowy, żyznej buczyny górskiej, a także boru jodłowego. Łącznie zebrano osobniki należące do 44-ech gatunków.

Aby możliwym była realizacja tego projektu koniecznie należało wpierw uzyskać odpowiednie pozwolenia na zbiór gatunków: z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz z poszczególnych Nadleśnictw RDLP Radom, jako zarządzających terenem na którym zaplanowano zbiór. W sierpniu, gdy wegetacja znajdowała się jeszcze w optimum, oznakowano drewnianymi kołkami osobniki przeznaczone do wykopania jesienią. Następnie w kolekcji dendrologicznej „Przewodnich zbiorowisk leśnych Gór Świętokrzyskich” na terenie Ogrodu Botanicznego wykonano 52 koliste rabaty (ok. 1 m średnicy), w których posadzone zostaną osobniki zebrane z natury. W dniach 14-15 listopada 2016 r. pracownicy Ogrodu przystąpili do prac związanych z przesadzaniem. Teren nie był łatwy, o dużych różnicach wysokości i kamienistym podłożu. Na szczęście pogoda sprzyjała tego typu pracom. Nawet niewielki mróz utwardził błotniste ścieżki, umożliwiając nam swobodny transport pozyskanych roślin. Te, zostały niezwłocznie posadzone do wcześniej przygotowanych rabat.

Mamy nadzieję, że wiosną wzejdą w dużej ilości, choć mogą nieco chorować na skutek zmian warunków siedliskowych. Postaramy się zapewnić im jak najlepszą opiekę, choćby rozciągając nad nimi siatkę cieniującą, chroniąca przed nadmierną ilością promieni słonecznych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w niniejszy projekt, który w przyszłym roku będzie kontynuowany na szerszą skalę. Wówczas wybierzemy się m. in. na teren Ponidzia, skąd postaramy się przywieźć okazy roślin kserotermicznych.

x