Konkursy Geoedukacyjne – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

13 lipca 2018

„Konkursy Geoedukacyjne” zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie 2 konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej: Konkurs Wiedzy o Ziemi „GEO-GENIUSZ-PREMIUM” i Geologicznego Konkursu Plastycznego „Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”.

x