Konkurs 4/2017

22 marca 2017

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. Kadr i Płac

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i płac

1. Nazwa i adres jednostki:
GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

2. Stanowisko:

Inspektor ds. kadr i płac – pełny etat

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :
– sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, akt osobowych pracowników,
– przygotowywanie i opracowywanie materiałów do naboru konkursowego pracowników,
– prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów i praktykantów,
– sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych oraz naliczania podatków dochodowych,
– sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do U.S.,
– sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
– sporządzanie informacji do Urzędu Miasta o wypłaconych wynagrodzeniach,

4. Kwalifikacje zawodowe:
– wykształcenie: wyższe, kierunek: preferowany ekonomiczny

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
–  obywatelstwo polskie
–  udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu – minimum 3 lata  pracy na samodzielnym stanowisku  w zakresie prowadzenia kadr i płac preferowane doświadczenie w  samorządowych jednostkach budżetowych,
–  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
– znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym  stanowisku pracy,
– znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o finansach publicznych,
– wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– mile widziana znajomość programów komputerowych: Symfonia –  moduły: kadry i płace oraz finanse  i księgowość,
– zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
– samodzielność, dokładność i rzetelność,

7. Miejsce wykonywania pracy:
Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

–  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem  (list motywacyjny),
–  krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  (CV),
–  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
–  kserokopie dokumentów potwierdzających w/w staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
–  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
–  podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–  podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
– podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
– podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–  podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 05.04.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Dodatkowe  informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym ,  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

Uwagi do ogłoszonego naboru:

1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
6.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
7.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl 

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

Oświadczenia w wersji .pdf

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

x