Rezerwat Kadzielnia

15 czerwca 2020

Rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia o powierzchni 0,6 ha obejmuje ostaniec skalny, zwany „Skałką Geologów” zlokalizowany w centralnej części nieczynnego kamieniołomu Kadzielnia. Teren objęto ochroną w 1962 roku. Skałka Geologów stanowi ostaniec antropogeniczny, pozostawiony po eksploatacji i otoczony dawnym wyrobiskiem górniczym. Jest to zarazem pozostałość  dawnego wzgórza wapiennego Kadzielnia, na którym już od XVIII wieku wydobywano kamień budowlany. Około 1770 roku, z inicjatywy biskupa Kajetana Sołtyka powstał tu pierwszy piec do wypalania wapna (dziś już nie istniejący). Eksploatację złoża zakończono ostatecznie w 1962 roku po utworzeniu rezerwatu.

Unikalny profil skał dewonu górnego na Kadzielni znany jest w Polsce i na świecie m.in. z uwagi na bogate znaleziska paleontologiczne oraz klasyczne stanowiska krasu kopalnego reprezentującego kras górnopermski i dolnotriasowy oraz kenozoiczny. W samym rezerwacie zlokalizowanych jest najwięcej, bo około 15 jaskiń.


 

Rezerwat Kadzielnia – Fot. S.Rakowski

x