Wykonanie robót  budowlanych  dotyczących  zabezpieczenia budynku sceny  w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach  przed napływem wód opadowych w ramach zadania inwestycyjnego  „Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych

ZAPYTANIE-OFERTOWE – plik w formacie .pdf Załącznik nr 1 – przedmiar robót – plik w formacie .pdf Załącznik nr 2 – projekt umowy – plik w formacie .pdf Załącznik nr 3-oferta – plik w formacie .pdf   Postępowanie unieważniono z powodu wpłynięcia  jednej oferty z ceną przekraczającą kwotę,  którą zamawiający mógł przeznaczyć na jego sfinansowanie