Publikacja geoedukacyjna

27 sierpnia 2018

,,PUBLIKACJA GEOEDUKACYJNA” – zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie wydruku publikacji edukacyjnej wraz z mapą geostanowisk na obszarze chęcińsko-kieleckim w ilości minimum 500 szt. Publikacja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy przewodników, edukatorów, nauczycieli oraz innych zainteresowanych na temat  dziedzictwa przyrodniczego (w tym geologicznego) regionu i jego zrównoważonego wykorzystania.

x