Podpisano umowy o dofinansowanie z RPOŚW 2014-2020

14 marca 2018

Dzisiejszy dzień jest dla Geoparku Kielce niezwykle wyjątkowy. O godzinie 10.00 w Centrum Geoedukacji odbyło się uroczyste podpisanie dwóch umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Geopark Kielce w imieniu Gminy Kielce:

  1. Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” – wartość całkowita projektu: 9 152 616,06 PLN (dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020: 6 324 978,58 PLN). Projekt obejmuje budowę we wschodniej części Ogrodu 3 oczek wodnych i udostępnienie podziemnych pustek zlokalizowanych w ich sąsiedztwie wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt uzyskał dofinansowanie w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”.
  2. Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce” – wartość całkowita projektu: 13 940 000,00 PLN (dofinansowanie z RPOWŚ 2014-2020: 11 849 000,00 PLN). Projekt związany jest z dwoma zadaniami inwestycyjnymi obejmującymi budowę infrastruktury na terenach dawnych kamieniołomów: Kadzielnia i Wietrznia oraz modernizacji ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w formule pozakonkursowej, w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT-KOF’’.

Beneficjentem obu projektów jest Gmina Kielce. Jednostką realizującą jest Geopark Kielce.

Na umowach swoje podpisy złożyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej oraz Beneficjenta, w osobach: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Pana Tadeusza Sayora, Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Kielce Pani Urszuli Grabowskiej oraz Dyrektor Geoparku Kielce Elżbiety Czajkowskiej.

x