Konkurs 1/2017

6 lutego 2017

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko podinspektora ds. technicznych i edukacji przyrodniczej

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. technicznych i edukacji przyrodniczej

1. Nazwa i adres jednostki:
GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

2. Stanowisko:
Podinspektor ds. technicznych i edukacji przyrodniczej – pełny etat

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
–    pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny, uwzględniająca czynności takie jak: koszenie, przygotowywanie terenów pod nasadzenia, pielenie, prace porządkowe, konserwacyjne itp.;
–    obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.);
–    utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu i systemów nawadniania;
–    dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynie (pilnowanie terminów przeglądów okresowych, zaopatrywanie w zużywalne materiały eksploatacyjne);
–    organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji, warsztatów o tematyce przyrodniczej i geobotanicznej w ramach działalności Ogrodu Botanicznego i Centrum Geoedukacji;
–    obsługa przewodnicka ekspozycji w Centrum Geoedukacji;
–    przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw z zakresie edukacji przyrodniczej;
–    współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce;
–    odpowiedzialność za powierzone mienie;
–    odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce.

4. Kwalifikacje zawodowe:
–    wykształcenie: na kierunku biologia lub geologia (mile widziana specjalność ochrona przyrody)

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
–    obywatelstwo polskie,
–    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
–    minimum 1,5 roku doświadczenia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka), w pracy edukacyjnej (przewodnickiej) w zakresie nauk przyrodniczych,
–    umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka itp.)
–    prawo jazdy kategorii B.

6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
–    znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym
stanowisku pracy,
–    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym,
–    wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
–    znajomość zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną) regionu świętokrzyskiego
–    praktyczna znajomość metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnej edukacji nieformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
–    biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
–    zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
–    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
–    samodzielność, dokładność i rzetelność

7. Miejsce wykonywania pracy:
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce/Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

8. Wynagrodzenie:
zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

–    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
–    krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
–    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
–    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
–    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa   zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka),
–    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
–    podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
–    sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
–    podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.02.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Dodatkowe  informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

Uwagi do ogłoszonego naboru:

1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się  w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
6.    Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, staż, praktyka.
7.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
8.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl  

Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

Oświadczenia w wersji .pdf

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

Wynik konkursu w wersji.pdf

x