KIELECKI OGRÓD BOTANICZNY – PRZEWODNIK

3 czerwca 2015

Przygotowywana publikacja pn. Kielecki Ogród Botaniczny – przewodnik będzie przewodnikiem do zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, uczniów i  studentów, a także dla wszystkich pragnących poszerzyć wiadomości z różnych dziedzin nauk botanicznych. Publikacja będzie opracowaniem tekstowym kolekcji tematycznych o charakterze monograficznym, z bogato ilustrowaną szatą graficzną i zdjęciami wykonanymi w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. W przygotowaniu opracowania biorą udział naukowcy i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pracownicy-specjaliści Geoparku Kielce.Publikacja jest ściśle związana z realizowanymi inwestycjami takimi jak rewitalizacja muraw kserotermicznych, wrzosowiska, budową działu roślin użytkowych, ogrodów stylowych, kolekcjami przewodnich zbiorowisk leśnych Gór Świętokrzyskich, kolekcjami dendrologicznymi różnych części świata strefy klimatu umiarkowanego (m.in. Azji Wschodniej, Kaukazu i Bałkanów).

Docelowym odbiorcą publikacji będą szkoły podstawowe, gimnazja i licea, technika leśne, studenci uniwersyteckich kierunków przyrodniczych, a także zwiedzający Ogród Botaniczny.Kielecki Ogród Botaniczny – Przewodnik obejmować będzie: historię utworzenia KOB, charakterystykę ogólną terenu g. Karczówki i Ogrodu, cele i zadania KOB. Kolekcje roślin muraw kserotermicznych, wrzosowiska, działu roślin użytkowych, bylin i roślin cebulowych, kolekcje dendrologiczne różnych części świata strefy klimatu umiarkowanego (Azja Wschodnia, Kaukaz i Bałkany), kolekcje roślin przewodnich zbiorowisk leśnych Gór Świętokrzyskich, założenia ogrodów stylowych (ogród francuski). Rośliny rzadkie, zagrożone, ginące i chronione. Indeks roślin. Wykaz rycin. Piśmiennictwo.

Przewodnik dofinansowany zostanie ze srodków WFOŚiGW w Kielcach w roku 2015 w kwocie 10 800,00 zł.


x