DOPOSAŻENIE CENTRUM GEOEDUKACJI W 2017 ROKU – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚiGW

21 czerwca 2017

Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2017 roku o całkowitej wartości 21 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 10 500,00 zł, stanowiącą 50,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane poprzez zakup panelu z aplikacją multimedialną, zestawów skał oraz mobilnego stołu geoedukacyjnego. Zakupione elementy doposażenia wykorzystywane będą przy realizacji warsztatów edukacyjnych, ukierunkowanych, na zaprezentowanie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat dziedzictwa geologicznej i kulturowego regionu oraz powiązanej z tym tematyki ochrony przyrody i zrównoważonego wykorzystania jej walorów.

x