• Publikacja geoedukacyjna

  27 sierpnia, 2018 3:59

  ,,PUBLIKACJA GEOEDUKACYJNA” – zadanie o całkowitej wartości 8 750,00 zł brutto, z kwotą dotacji 7 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie wydruku publikacji edukacyjnej wraz z mapą geostanowisk na obszarze chęcińsko-kieleckim w ilości minimum 500 szt. Publikacja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy przewodników, edukatorów, nauczycieli oraz innych zainteresowanych na temat  dziedzictwa przyrodniczego (w tym geologicznego) regionu i jego zrównoważonego wykorzystania.

 • GEOLOGICZNA ŚCIEŻKA CZASU

  31 stycznia, 2018 9:55

  Zadanie ,,Geologiczna Ścieżka Czasu’’ dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, w ramach Umowy dotacji nr 62/15 z dnia 19 maja 2015 roku, obejmuje stworzenie 10 tablic edukacyjnych w Centrum Geoedukacji, prezentujących informacje dotyczące różnorodności geologicznej regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych skał i stanowisk ich występowania. Zadanie o łącznej wartości 39 000,00 zł brutto, uzyskało dofinansowanie w kwocie 35 100,00 zł brutto, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowalnych. Tablice wyeksponowane w Centrum Geoedukacji będą ważnym elementem uzupełniającym wyposażenie dydaktyczne obiektu służące edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ważnym aspektem Geologicznej Ścieżki Czasu jest uzupełnienie informacji podanych na tablicach w formie tradycyjnego tekstu, opisami w Brajlu i okazami skał umożliwiającymi rozpoznawanie dotykiem. Udogodnienia te dedykowane są osobom niewidomym i niedowidzącym, które będą korzystały w tablic w ramach warsztatów edukacyjnych.

 • WARSZTATY DLA KLUBU MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII „POZNAJ SWÓJ GEO-REGION” – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

  9 maja, 2017 3:54

  Warsztaty dla Klubu Miłośników Geologii „Poznaj swój geo-region” o całkowitej wartości 4000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 3 200,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie  będzie realizowane  w formie wycieczek terenowych i zajęć stacjonarnych (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie m.in. geostanowisk regionu świętokrzyskiego ziemi staszowsko-sandomierskiej a także zdobycie niecodziennych umiejętności (rozpoznawanie skał, minerałów, skamieniałości ) ich interpretacja, występowanie i zastosowanie.

 • KONKURS WIEDZY O ZIEMI GEO-GENIUSZ – EDYCJA V – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

  9 maja, 2017 3:50

  Konkurs Wiedzy o Ziemi  „GEO-Geniusz”– V edycja  o całkowitej wartości 7 500,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Zadanie skierowane jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu  kieleckiego. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Konkurs, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, stanowi doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej regionu, które stanowią o wyjątkowości regionu na tle Polski. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, poznają lokalne dziedzictwo geologiczne, a tym samym uzupełniają treści podstawy programowej w informację wykraczające poza podstawowy zakres.

 • KONKURS EDUKACYJNY – „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE” – EDYCJA 2017 – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

  9 maja, 2017 3:48

  Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2017” o całkowitej wartości 16 250,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  13 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych   z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą  zaprezentowane na wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami.

 • Konkurs edukacyjny „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” edycja -2017

  9 maja, 2017 1:14

  Zapraszamy na kolejną edycję konkursu edukacyjnego „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”. Konkurs przeznaczony jest dla grup uczniów (2-4 osoby) szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego, – czyli dla trzech grup wiekowych.

x