WYSTAWY CZASOWE Z CYKLU „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚiGW

15 maja 2017

Wystawy czasowe z cyklu „GEO-EKOLOGICZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE” o całkowitej wartości 15 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 12 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane w formie organizacji wystaw edukacyjnych, których głównym celem jest wzbogacenie oferty edukacyjnej Centrum o treści związane nie tylko z geologią, ale również przyrodą ożywioną (siedliska roślinne) oraz dziedzictwem kulturowym (powiązanie geologii z człowiekiem).

x