Wynajem lokalu użytkowego wraz z terenem przyległym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 78 – 2020.04

20 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE

Geopark Kielce zaprasza do składania ofert pisemnych w przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego wraz z terenem przyległym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 78

 

Działając na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) Geopark Kielce ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego wraz z terenem przyległym na prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 78.

 1. Informacja dla uczestników przetargu dostępna jest na stronie internetowej geopark-kielce.pl
  w Biuletynie Informacji Publicznych.
 2. Termin udostępnienia lokalu i terenu dla zainteresowanych w dniach od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00-15.00.
 3. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 157,83 m2, natomiast terenu przyległego z przeznaczeniem
  na ogródek gastronomiczny 65 m2. Rzut restauracji (Załącznik nr 5) wraz z rzutem sytuacyjnym ogródka (Załącznik nr 6) oraz decyzją Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego (Załącznik nr 7) dostępne są na stronie internetowej j.w.
 4. Cena wywoławcza stawki czynszu za lokal wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 miesięcznie.
 5. Cena miesięczna za 1 m2 czynszu za wynajem terenu przyległego ustalana jest wg zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce na dany rok. Na rok 2020 wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce Nr 560/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. czynsz za teren przyległy będzie wynosił 65 m2 x 5,00 zł =325,00 zł netto. W kolejnych latach cena może ulec zmianie.
 6. Najemcami lokali użytkowych w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości miasta Kielce, którymi zarządza, w imieniu Prezydenta miasta Kielce Geopark Kielce, mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 7. Umowa najmu na lokal użytkowy, zawierana jest z Geoparkiem Kielce na okres 3 lat
  z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy.
 8. Zabezpieczeniem w/w Umowy jest złożenie w Geoparku Kielce zabezpieczenia gwarancyjnego
  w postaci weksla „in blanco” na warunkach umowy wekslowej lub wpłaty kaucji pieniężnej
  w wysokości 6-cio miesięcznego czynszu brutto, na konto wskazane w umowie najmu.
 9. Stawka czynszu, zawarta w umowie najmu, nie obejmuje opłat dotyczących mediów dostarczanych
  do lokalu użytkowego, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłat za zimną wodę, ochronę obiektu, itp.
 10. Do stawki czynszu za lokale użytkowe naliczany jest podatek VAT.
 11. Stawka czynszu waloryzowana jest w okresach rocznych wg wskaźnika wzrostu cen towarów
  i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od 01 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 12. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowaną powierzchnię użytkową leży
  po stronie Najemcy. Najemca musi również opłacać podatek od nieruchomości za ścieżkę prowadzącą od bramy głównej Ogrodu Botanicznego do drzwi wejściowych lokalu.
 13. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności, ciąży na Najemcy.
 14. Ze względu, że Ogród Botaniczny w Kielcach nie jest udostępniony do zwiedzania w okresie jesienno-zimowym (listopad-marzec) Najemca chcąc prowadzić działalność całoroczną zobowiązany jest do wygrodzenia w tym okresie drogi dojścia do lokalu na własny koszt. Formę
  i zakres wygrodzenia należy skonsultować z Wynajmującym. Sugeruje się zastosowanie stalowych barierek mobilnych o wysokości nie niższej niż 1100 mm. Najemca jest zobowiązany za opłatę podatku od nieruchomości za ścieżkę prowadzącą od bramy głównej Ogrodu Botanicznego do wejścia do lokalu użytkowego (Załącznik nr 8), której długość wynosi 73 m a szerokość 1 m, co daje powierzchnię 73 m2. W okresie jesienno-zimowym nie będzie możliwości zapewnienia dojazdu do lokalu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 15. Istnieje możliwość zamknięcia lokalu na okres jesienno-zimowy (listopad-marzec). W okresie tym Najemca zostanie zwolniony z opłaty czynszu. Pozostałe opłaty pozostaną opłacane wg umowy dzierżawy.
 16. Oferty należy złożyć do dnia 05.2020 r. do godziny 11.00 w siedzibie Geoparku Kielce przy
  ul. Daleszyckiej 21.
 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.2020 o godzinie 11.15 w siedzibie Geoparku Kielce przy
  ul. Daleszyckiej 21.
 18. Kwota wadium wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, zero groszy) brutto
 19. Wadium należy wpłacić na konto Geoparku Kielce przelewem ING Bank Śląski 54 1050 1461 1000 0024 4203 2542. Wpłata musi widnieć na powyższym koncie w dniu otwarcia ofert.
 20. Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy najmu lokalu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg jest przepadnięcie wadium.
 21. Wadium zwracane jest niezwłocznie, po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zwraca się po podpisaniu umowy najmu lokalu wraz z wekslami. Na wniosek Najemcy wadium może być zaliczone na poczet przyszłego czynszu i pozostałych opłat wynikających z umowy.
 22. Wzór umowy dzierżawy, szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej j.w. załącznikach do Ogłoszenia:

Ogłoszenie plik w wersji .pdf

Załącznik nr 1. Instrukcja dla uczestników przetargu

Załącznik nr 2. Umowa dzierżawy lokalu

Załącznik nr 3. Oświadczenie o zapoznaniu

Załącznik nr 4. Umowa wekselowa

Załącznik nr 5. Rzut restauracji

Załącznik nr 6. Rzut sytuacyjny ogródka gastronomicznego

Załącznik nr 7. Decyzja

Załącznik nr 8. Ścieżka

Weksel

 

Kielce, 20.04.2020 r.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

x