Rozbudowa Ogrodu

21 marca 2018

PROJEKT ,,ROZBUDOWA OGRODU BOTANICZNEGO W KIELCACH W OPARCIU O ENDOGENICZNE ZASOBY DZIEDZICTWA NATURALNEGO”

PROGRAM OPERACYJNY, OŚ PRIORYTETOWA, DZIAŁANIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, OŚ PRIORYTETOWA 7 ,,SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE’’, DZIAŁANIE 7.2 ,,ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGNICZNEGO JAKO ELEMENT STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OKREŚLONYCH OBSZARÓW’’; PROJEKT REALIZOWANY JEST W FORMULE KONKURSOWEJ, WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – PREZYDENT MIASTA KIELCE

BENEFICJENT – GMINA KIELCE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – GEOPARK KIELCE

OPIS PROJEKTU

PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ 3 OCZEK WODNYCH I UDOSTĘPNIENIE PODZIEMNYCH STRUKTUR (PUSTEK) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (WODOSPAD, ALPINARIUM PIENINY, ALEJKI, ŚCIEŻKI, PRZEJŚCIA I KŁADKI NAD OCZKAMI, NASADZENIA ROŚLINNOŚCI W ODPOWIEDNICH KOLEKCJACH I DZIAŁACH TEMATYCZNYCH; MEDIA; PRZYŁĄCZA; KANALIZACJA DESZCZOWA; INSTALACJA WODY DO PODLEWANIA; OŚWIETLENIE TERENU). GŁĘBOKOŚĆ OCZEK ZRÓŻNICOWANA, Z TARASOWYM UKŁADEM DNA OD 0,5 DO 1,5M. GŁĘBOKOŚCI. ZBIORNIK GŁÓWNY ROZBUDOWANY ZOSTANIE O CIEK WODNY WPŁYWAJĄCY DO KOLEJNYCH ZBIORNIKÓW. PRZY CIĄGACH PIESZYCH ZNAJDĄ SIĘ PUNKTY WIDOKOWE I PLACE WYPOCZYNKU WYPOSAŻONE W MAŁĄ ARCHITEKTURĘ.

CEL PROJEKTU

WSPIERANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO SPRZYJAJĄCEGO ZATRUDNIENIU POPRZEZ ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU, W TYM MIASTA KIELCE POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM INFRASTRUKTURY O CHARAKTERZE TURYSTYCZNYM W OPARCIU O BOGACTWO GEOLOGICZNE I ŚLADY HISTORYCZNEGO GÓRNICTWA KRUSZCOWEGO KIELC, A TAKŻE POPRZEZ WYEKSPONOWANIE W JEDNYM MIEJSCU NA TERENIE OGRODU NIEZWYKŁYCH WALORÓW RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ REGIONALNYCH ZASOBÓW PRZYRODY.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

EFEKTEM RZECZOWYM PROJEKTU BĘDZIE NOWOPOWSTAŁA KOMPLEKSOWA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA OBIEKTU OGRODU BOTANICZNEGO.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU BĘDZIE, POPRZEZ STWORZENIE OBSZARU PRZYRODNICZO CENNEGO, A TAKŻE ATRAKCYJNEGO POD WZGLĘDEM TURYSTYCZNYM I NAUKOWO-EDUKACYJNYM, ROZWÓJ SPOŁECZNY I EKONOMICZNY MIASTA KIELCE I REGIONU.

WARTOŚĆ PROJEKTU I WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 10 604 110,70 PLN

WKŁAD UE: 6 324 978,58 PLN

x