Rozbudowa infrastruktury

21 marca 2018

PROJEKT ,,ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

NA TERENACH PRZYRODNICZO CENNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GEOPARK KIELCE’’

PROGRAM OPERACYJNY, OŚ PRIORYTETOWA, DZIAŁANIE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, OŚ PRIORYTETOWA 6 ,,ROZWÓJ MIAST’’, DZIAŁANIE 6.3 ,,OCHRONA I WYKORZYSTANIE OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO – ZIT KOF’’; PROJEKT REALIZOWANY JEST W FORMULE POZAKONKURSOWEJ W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH KIELECKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIT KOF– PREZYDENT MIASTA KIELCE

BENEFICJENT – GMINA KIELCE

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – GEOPARK KIELCE

OPIS PROJEKTU

PROJEKT OBEJMUJE REALIZACJĘ DWÓCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. ZADANIE 1 ,,OCHRONA
I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REZERWATU I PARKU KADZIELNIA’’ DOTYCZY BUDOWY KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I EDUKACYJNEJ, W POSTACI ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH (CIĄGI PIESZO-ROWEROWE WRAZ Z KŁADKĄ I PUNKTEM EDUKACYJNYM ,,WODA’’), OŚWIETLENIA I ZABEZPIECZENIA SKARP WYROBISKA.

ZADANIE 2 ,,OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REZERWATU WIETRZNIA WRAZ Z DOPOSAŻENIEM CENTRUM GEOEDUKACJI’’ ZAWIERA DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI REZERWATU WIETRZNIA ORAZ MODERNIZACJĄ EKSPOZYCJI STAŁEJ W CENTRUM GEOEDUKACJI WRAZ Z BUDOWĄ GEOLOGICZNEGO OGRODU DOŚWIADCZEŃ.

CEL PROJEKTU

BUDOWA KOMPLEKSOWEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-TURYSTYCZNEJ NA TERENACH PRZYRODNICZO CENNYCH: KADZIELNIA I WIETRZNIA W CELU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ, UKIERUNKOWANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO A TAKŻE OCHRONY I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH WW. TERENÓW

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

EFEKTEM RZECZOWYM PROJEKTU BĘDZIE NOWOPOWSTAŁA KOMPLEKSOWA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I TURYSTYCZNA NA KADZIELNI I WIETRZNI ORAZ ZMODERNIZOWANA EKSPOZYCJA STAŁA W CENTRUM GEOEDUKACJI.

EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU BĘDZIE WZROST OCZEKIWANEJ LICZBY TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH TEREN KADZIELNI I WIETRZNI (W TYM CENTRUM GEOEDUKACJI) JAK RÓWNIEŻ POPRAWA OCHRONY MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH POPRZEZ UKIERUNKOWANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO.

WARTOŚĆ PROJEKTU I WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

WARTOŚĆ OGÓŁEM: 13 940 000,00 PLN

WKŁAD UE: 11 849 000,00 PLN

x