Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

12 maja 2016

„Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii o całkowitej wartości 3 200,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 560,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Zadanie  pn. „Projekt edukacyjny dla członków Klubu Miłośników Geologii” będzie realizowany w formie wycieczek  terenowych i zajęć stacjonarnych  (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie geostanowisk regionu świętokrzyskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 wycieczki terenowe dla Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzone w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz najbliższego otoczenia, pod okiem przewodników. Owocem wycieczek terenowych będą okazy geologiczne (skały/skamieniałości/minerały świętokrzyskie).  Okazy te  będą sukcesywnie wykorzystanie w trakcie warsztatów  praktycznych Klubu Miłośników Geologii, m.in. zajęć dotyczących obróbki skalnej.


publikacje

x