Powołano Radę Ogrodu Botanicznego w Kielcach

10 listopada 2016

Zarządzeniem nr 28/2016 Dyrektora Geoparku Kielce z dnia 4.11.2016 r. w sprawie powołania Rady Ogrodu Botanicznego w Kielcach przy Ogrodzie Botanicznym powstał organ opiniodawczo-doradczy skupiający specjalistów botaników, ogrodników, architektów zieleni, leśników, osoby zajmujące się ochroną przyrody oraz menadżerów. Rada Ogrodu Botanicznego w Kielcach liczy 21 osób, wśród których znajduje się m. in.: 5-ciu dyrektorów innych ogrodów botanicznych w Polsce, 3-ch przedstawicieli Geopaku Kielce, 3-ch pracowników Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, dyrektorzy oraz zarządzający placówkami zajmującymi się ochroną przyrody oraz inni eksperci/specjaliści.

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

  • wydawanie opinii lub uchwał w sprawie zasad zagospodarowania terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach, w tym projektowanych nasadzeń, infrastruktury technicznej;
  • opiniowanie projektów inwestycyjnych;
  • opiniowanie zasad udostępniania terenu Ogrodu Botanicznego dla celów naukowych, dydaktycznych i turystycznych;
  • uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Przetargowych w roli ekspertów w postępowaniach przetargowych dotyczących Ogrodu Botanicznego.

Dnia 4 listopada 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Przybyła zdecydowana większość zaproszonych gości. Obrady skupiały się przede wszystkim na zapoznaniu Członków Rady z naszym Ogrodem. Przedstawiono historię naszego Ogrodu, której początek rozpoczął się równe 50 lat temu (1966 r.) od listu prof. Zbigniewa Czubińskiego przesłanego do ówczesnych władz miasta Kielce, w którym Profesor pisze o potrzebie powstania ogrodu botanicznego w Kielcach. Następnie w formie spaceru po Ogrodzie (a pogoda ku temu sprzyjała) zaprezentowano Członkom Rady aktualne kolekcje oraz planowane nowe nasadzenia.

Jesteśmy przekonani, że tak bogate doświadczenie Członków Rady oraz ogromna wiedza pomogą w znacznym stopniu przy dalszej organizacji prac na terenie naszego Ogrodu, tak aby spełniał on swoją dydaktyczną funkcje w społeczeństwie, przy jednoczesnym wysokim walorze krajobrazowym i estetycznym.

Za chęć udziału w Radzie oraz liczne przybycie, wszystkim Członkom składamy serdeczne podziękowania.

x