Linki

5 marca 2016

Ochrona georóżnorodności w kontekście perspektyw rozwoju geoturystyki oraz tworzenie wykazów geostanowisk od dłuższego czasu stanowi przedmiot zainteresowania różnych organizacji i instytucji w Polsce. Integralność sieci reprezentatywnych geostanowisk w Polsce ze stanowiskami w Europie i na świecie jest zadaniem wymagającym szeroko zakrojonej współpracy między różnymi środowiskami zainteresowanymi ochroną i propagowaniem georóżnorodności. Jednym z kluczowych działań w tym zakresie jest realizowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie kompletowanie bazy geostanowisk proponowanych, jako stanowiska reprezentatywne do Europejskiej Sieci Geostanowisk, koordynowanej przez ProGeo. Wśród ważnych inicjatyw zmierzających do propagowania ochrony georóżnorodności i wykorzystania interesujących obiektów w geoturystyce znajduje się powołanie International Association for Geotourism i wydanie pierwszego w Polsce kwartalnika w całości poświęconego geoturystyce ,,Geoturystyka’’.  Poniżej podajemy bazę przydatnych linków do stron poświęconych szeroko pojętej geoturystyce i ochronie georóżnorodności. Jeżeli zauważą Państwo jakieś błędy lub uznają, że baza winna być wzbogacona o inne wartościowe linki bardzo prosimy o kontakt mailowy – michal.poros@um.kielce.pl

http://www.iop.krakow.pl/geosites/ – najbardziej kompletna baza geostanowisk reprezentatywnych dla terytorium Polski, przygotowana przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Zawiera podstawowe dane dot. charakterystyki geologicznej, lokalizacji oraz wykaz głównych pozycji blibliograficznych. Jest to pierwsza, tego typu baza danych w Europie sporządzona w języku angielskim zgodnie z zaleceniami sformułowanymi na II Międzynarodowymi Sympozjum Pro-Geo w Rzymie, w 1996 roku.
http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2168&Itemid=606 – zakładka dotycząca szeroko pojętej geoturystyki na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego. W poszczególnych działach można znaleźć informacje na temat ciekawych geostanowisk, w tym rezerwatów geologicznych, ścieżek geologicznych, jak również tworzonych w Polsce geoparkach.

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os/geologia/wiedza – zbiór artykułów dotyczących szeroko pojętej geologii regionu świętokrzyskiego opracowanych przez pracowników Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach, w tym:

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os/wiedza/podziemia%20Kielc – budowa geologiczna podłoża Kielc, historia badań geologicznych w naszym mieście – to tylko niektóre zagadnienia poruszone w bardzo ciekawym artykule mgr inż. Jerzego Gągola i mgr Gertrudy Herman.

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os/wiedza/Wietrznia – najpełniejsze opracowanie geoturystyczne Rezerwatu ,,Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego”” w Kielcach prezentujące najciekawsze zjawiska geologiczne w rezerwacie  , autorstwa dr inż. Zbigniewa Złonkiewicza.

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/pgi-os/wiedza/slichowice – artykuł mgr inż. Jerzego Gągola o Rezerwacie Skalnym Ślichowice im. Jana Czarnockiego, omawiający w szczególności pochodzenie nazwy rezerwatu.

 

http://www.iageotour.com/ – strona internetowa International Association for Geotourism działającego, jako niezależne stowarzyszenie skupiające organizacje, instytucje i osoby działające w różnych płaszczyznach szeroko pojętej geoturystyki. Można tu znaleźć m.in. informacje o wydarzeniach, konferencjach czy sympozjach dotyczących geoturystyki i ochrony georóżnorodności.
http://www.mos.gov.pl/kategoria/2372_geologia_dla_turystyki/ – zakładka na stronie Ministerstwa Środowiska poświęcona geoturystyce i ochronie georóżnorodności. Zawiera Katalog reprezentatywnych obiektów geoturystycznych w Polsce wytypowanych wśród zatwierdzonych i zaproponowanych do zatwierdzenia  stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej. Na stronie znajdziemy również link do Przewodnika geoturystycznego po Sudetach.
http://www.kgos.agh.edu.pl/ – strona internetowa Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Można tu znaleźć głównie informacje z życia  m.in. informacje o Katalogu obiektów geoturystycznych w Polsce wydanym pod red. ZGPOS, jak również relację z cyklu interesujących wykładów poświęconych szeroko pojętej ochronie georóżnorodności i geoturystyce, zorganizowanych przez Katedrę i Koło Naukowe ,,Geoturystyka’’ dla studentów tej specjalności.
http://www.geoturystyka.pl/ – strona poświęcona zagadnieniom z dziedziny szeroko pojętej geoturystyki. Można tu znaleźć informacje m.in. na temat atrakcji geoturystycznych w Polsce i na świecie, relacje z wypraw czy imprez poświęconych geoturystyce oraz odnośniki do pierwszego w Polsce kwartalnika, w całości poświęconego tej dziedzinie ,,Geoturystyka’’.
http://www.geoturystyka.agh.edu.pl/ – strona Koła Naukowego ,,Geoturystyka’’ działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

x