Konkurs 3/2017

1 marca 2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. Kadr i Płac

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór ,na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i płac

1. Nazwa i adres jednostki:
GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

2. Stanowisko: Inspektor ds. kadr i płac – pełny etat

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :
– sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, akt osobowych  pracowników,
– przygotowywanie i opracowywanie materiałów do naboru konkursowego pracowników,
– prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów i praktykantów,
– sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych oraz naliczania podatków dochodowych,
– sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do U.S.,
– sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
– sporządzanie informacji do Urzędu Miasta o wypłaconych wynagrodzeniach,

4. Kwalifikacje zawodowe:
– wykształcenie: wyższe, kierunek: ekonomiczny

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
– obywatelstwo polskie
– udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu – minimum 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie prowadzenia kadr i płac w samorządowych jednostkach budżetowych,
– spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
– znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
– znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o finansach publicznych,
– wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– mile widziana znajomość programów komputerowych: Symfonia – moduły: kadry i płace oraz finanse i księgowość,
– zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
– samodzielność, dokładność i rzetelność,
7. Miejsce wykonywania pracy:
Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

– podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
– krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje ( dyplom
lub zaświadczenie o odbytych studiach),
– kserokopie dokumentów potwierdzających w/w staż pracy ( świadectwa pracy,
zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego
zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
– podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz
z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
– podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
– podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.03.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Dodatkowe informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

Uwagi do ogłoszonego naboru:

1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
6. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl www.geopark-kielce.pl


Wynik konkursu w wersji.pdf

Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

Oświadczenia w wersji .pdf

 

x