Konkurs 3/2016

12 października 2016

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. edukacji przyrodniczej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach

1. Nazwa i adres jednostki:
GEOPARK KIELCE
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

2. Stanowisko: Podinspektor ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej – pełny etat

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
pielęgnacja zieleni w obiekcie, uwzględniająca czynności takie jak: pielenie, koszenie, sadzenie roślin, formowanie roślin, kontrolę stanu fitosanitarnego roślin itp.,
obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni typu wykaszarka, kosiarka , piła spalinowa, glebogryzarka,
przygotowywanie i wdrażanie planów pracy dla poszczególnych działów i kolekcji roślin w ogrodzie botanicznym w zakresie pielęgnacji i ochrony roślin,
utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu i systemów nawadniania
organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji i warsztatów o tematyce przyrodniczej i geobotanicznej w ramach działalności Ogrodu Botanicznego,
tworzenie prezentacji, folderów i publikacji dotyczących edukacji przyrodniczej i działalności Ogrodu Botanicznego,
współpraca z innymi instytucjami, jednostkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie projektów i inicjatyw związanych z edukacją przyrodniczą,
działania związane z organizacją imprez edukacyjnych Geoparku Kielce,
współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce,
odpowiedzialność za powierzone mienie,
odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce.

4. Kwalifikacje zawodowe
wykształcenie: wyższe, kierunek: biologia ze specjalnością biologia ogólna

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
obywatelstwo polskie,
doświadczenie w pracach ogrodniczych oraz w pracy z młodzieżą szkolną,
spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

6. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
przygotowanie pedagogiczne (kurs uprawniający do pracy nauczycielskiej),
znajomość ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym,
wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązania kontaktu i budowania więzi z grupami młodzieży szkolnej,
samodzielność, dokładność, rzetelność,
referencje od dotychczasowych pracodawców

7. Miejsce wykonywania pracy:
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce
8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje ( dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającegozatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** p
odpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 25.07.2016 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce
ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Dodatkowe informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy

Uwagi do ogłoszonego naboru:

O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl www.geopark-kielce.pl


ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

x