Konkurs 2/2020

16 października 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
inspektor ds. technicznych

 

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. technicznych

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

GEOPARK KIELCE

Daleszycka 21

25-202 Kielce

 

 1. Stanowisko: Inspektor ds. technicznych

 

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
 2. Pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny, uwzględniająca czynności takie jak: koszenie, przygotowywanie terenów pod nasadzenia, pielenie, wykonywanie oprysków i nawożenia, prace porządkowe, konserwacyjne i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego
  w Kielcach itp.;
 3. Obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, kosa spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.);
 4. Utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
 5. Dozór, obsługa i utrzymywanie w dobrym stanie sieci wod-kan, CO, sieci elektrycznej, monitoringowej i światłowodowej;
 6. Sprawowanie kontroli nad systemem dozoru/alarmowym obiektu Ogród Botaniczny;
 7. Dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynie (informowanie kierownika obiektu
  o uszkodzonym lub zniszczonym sprzęcie lub urządzeniach, pilnowanie terminów przeglądów okresowych urządzeń, odpowiednie zabezpieczenie i konserwacja sprzętu
  i narzędzi po zakończeniu pracy) zgodnie z dyspozycją Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego;
 8. Czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym
  w Kielcach;
 9. Współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce;
 10. Odpowiedzialność za powierzone mienie;
 11. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
 12. Inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-ce Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji związane z działalnością obiektów: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia.

 

 1. Kwalifikacje zawodowe:
 • wykształcenie: wyższe techniczne II-go stopnia – rolnicze i/lub związane z ochroną środowiska

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
 • obywatelstwo polskie,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • minimum 5-letni staż pracy w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pielęgnacji terenów zieleni i/lub
  w szkółkarstwie,
 • umiejętność obsługi i konserwacji podstawowych maszyn i urządzeń ogrodniczych
  i rolniczych,
 • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego, znajomość podstaw sieci komputerowych,
 • znajomość systemów telewizji dozorowej, kontroli dostępu oraz systemów SSWiN, CCTV

 

 1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe
  (będące przedmiotem oceny):
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska wraz z obowiązującymi rozporządzeniami, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
 • specjalistyczne kursy/szkolenia w zakresie obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych lub/i rolniczych, takich jak piła spalinowa,
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznej do 1KW,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i rzetelność.

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

 

 1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

 

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 02.11.2020r.
w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Geopark Kielce

 1. Daleszycka 21

25-202 Kielce                                                                                         

 

Dodatkowe  informacje:

 

1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

 

Uwagi do ogłoszonego naboru:

 

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie, miejscu i na warunkach wyznaczonych przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

 


Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

Kwestionariusz_kandydata na pracownika

Klauzula dane do rekrutacji

Oswiadczenia

Informacja o wynikach naboru – wersja w formacie .pdf

 

 

x