Konkurs 1/2020

27 kwietnia 2020

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

 

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

GEOPARK KIELCE

 1. Daleszycka 21

25-202 Kielce

 

 1. Stanowisko: Starszy inspektor ds. ogrodnictwa i analiz

 

 1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
 1. przygotowywanie i wdrażanie planów pracy dla poszczególnych działów i kolekcji  roślin w Ogrodzie Botanicznym w zakresie pielęgnacji i ochrony roślin,
 2. pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny,
 3. kontrola stanu fitosanitarnego roślin i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach,
 4. opracowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i analiz dotyczących działalności Ogrodu Botanicznego w Kielcach,
 5. Przygotowywanie pism na zlecenie bezpośredniego przełożonego oraz zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 6. przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw w zakresie działalności Ogrodu Botanicznego,
 7. utrzymanie, rozwój i dokumentacja (aktualizacja bazy danych, prowadzenie planu nasadzeń) kolekcji roślinnych,
 8. odpowiedzialność merytoryczna i techniczna za oznaczenie i etykietowanie roślin,
 9. czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym
  w Kielcach
 10. współpraca z instytucjami zewnętrznymi, służbami Urzędu Miasta Kielce w zakresie działań na powyższym stanowisku,
 11. współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce,
 12. odpowiedzialność za powierzone mienie,
 13. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie
  w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego/
  Z-cy Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce,
 14. inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego/Z-cę Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji związane z działalnością obiektów: Ogród Botaniczny, Centrum Geoedukacji, Amfiteatr Kadzielnia.

 

 1. Kwalifikacje zawodowe:
 • wykształcenie: wyższe ogrodnicze lub biologiczne

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
 • Z uwagi na konieczność utrzymania wskaźników rezultatu dla projektu pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” (nr RPSW.07.02.00-26-0004/16) wymogiem kwalifikacyjnym w naborze jest płeć żeńska.
 • obywatelstwo polskie,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • minimum 5-letni staż pracy w zakresie sporządzania analiz/planów na rzecz ochrony środowiska, w tym minimum 3 lata doświadczenia w pielęgnacji terenów zieleni i/lub
  w szkółkarstwie,
 • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office).

 

 1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące

    przedmiotem oceny):

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska wraz z obowiązującymi rozporządzeniami, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
 • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe i/lub doktoranckie w zakresie biologii, architektury krajobrazu, ochrony środowiska, hortiterapii i innych pokrewnych,
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dokładność i rzetelność.

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

 

 1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

 

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020r.
w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Geopark Kielce

 1. Daleszycka 21

25-202 Kielce                                                                                         

 

Dodatkowe  informacje:

 

1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

 

Uwagi do ogłoszonego naboru:

 

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

 

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

 

 


Ogłoszenie o naborze – wersja w formacie .pdf

Kwestionariusz_kandydata na pracownika

Klauzula dane do rekrutacji

Oswiadczenia

Informacja o wynikach naboru

 

x