Konkurs 1/2019

10 maja 2019

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektor ds. promocji

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. promocji

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
 • GEOPARK KIELCE, ul. Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce

 

 1. Stanowisko: Inspektor ds. promocji – pełny etat

 

 1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
 • tworzenie i aktualizacja informacji promocyjnych na strony internetowe oraz profile facebook Geoparku Kielce
 • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych
 • udział w wydarzeniach promocyjnych Geoparku Kielce, w tym Centrum Geoedukacji,
 • obsługa grup zorganizowanych i turystów indywidualnych w Centrum Geoedukacji
 • tworzenie materiałów promocyjnych dotyczących działalności Centrum i Geoparku Kielce
 • przygotowanie, realizacji i ewaluacja projektów związanych z promocją Geoparku Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Geoedukacji
 • aktualizacja danych dotyczących Centrum Geoedukacji na stronie Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego,
 • współpraca przy prowadzeniu kampanii promocyjnych Centrum Geoedukacji na portach społecznościowych,
 • udział we współpracy Centrum z innymi jednostkami i organizacjami, w zakresie projektów i inicjatyw związanych z geoturystyką i edukacja geologiczną,
 • wsparcie merytoryczne i logistyczne przy tworzeniu i wdrażaniu projektów geoturystycznych
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
 • odpowiedzialność za powierzone mienie
 • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce
 • inne prace zlecone przez Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

 

 1. Kwalifikacje zawodowe:
 • wykształcenie: wyższe ukierunkowane na turystykę

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
 • obywatelstwo polskie
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
 • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z promocją w branży turystycznej
 • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office)

 

 1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
 • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie obsługi klienta w branży turystycznej
 • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji i ewaluacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR lub EFS
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy
  w zespole
 • samodzielność, dokładność i rzetelność

 

 1. Miejsce wykonywania pracy:
 • Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

 

 1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

 

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24.05.2019r.
w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21; 25-202 Kielce                                                                                 

 

Dodatkowe  informacje:

1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

2.W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

 

Uwagi do ogłoszonego naboru:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

 

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl


Załączniki:


Ogłoszenie o naborze

Oswiadczenia

kluzula dane do rekrutacji

Kwestionariusz_kandydata na pracownika

Informacja o wynikach naboru

 

x