Konkurs 1/2018

4 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze  na stanowisko specjalisty ds. ogrodnictwa

Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ogrodnictwa

1. Nazwa i adres jednostki:

GEOPARK KIELCE, Daleszycka 21, 25-202 Kielce

2. Stanowisko: Specjalista ds. ogrodnictwa – pełny etat

3. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i wdrażanie planów pracy dla poszczególnych działów i kolekcji roślin w Ogrodzie Botanicznym w zakresie pielęgnacji i ochrony roślin
 • utrzymanie, rozwój i dokumentacja (aktualizacja bazy danych, prowadzenie planu nasadzeń) kolekcji roślinnych
 • odpowiedzialność merytoryczna za oznaczenie i etykietowanie roślin
 • pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny
 • kontrola stanu fitosanitarnego roślin i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach
 • obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.)
 • planowanie i organizacja pracy w terenie
 • czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach
 • zaopatrzenie w podstawowe środki produkcji ogrodniczej
 • współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
 • odpowiedzialność za powierzone mienie
 • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
 • inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

4. Kwalifikacje zawodowe:

 • wykształcenie: wyższe ogrodnicze lub rolnicze

5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
 • minimum 5-letni staż pracy przy pielęgnacji terenów zieleni i/lub w szkółkarstwie.
 • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office)

6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
 • znajomość obsługi zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji roślin
 • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu, ochrony środowiska, hortiterapii i innych pokrewnych.
 • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające umiejętność obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych
 • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, dokładność i rzetelność

7. Miejsce wykonywania pracy:

Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
 • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
 • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

 *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

**Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 18.04.2018 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce                                                                                         

Dodatkowe  informacje:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

 Uwagi do ogłoszonego naboru:

 1.  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
 4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
 5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
 6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
 8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

 Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

Oswiadczenia

ogłoszenie o naborze_specjalista

Kwestionariusz_osobowy

Informacja o wynikach naboru

 

x