Informacja dotycząca powołania Planu Działania dla Miasta Kielce

28 marca 2017

Prezydent Miasta Kielce zatwierdził dokument pn. Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym, który wprowadzono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce nr 100/2017 z dnia 22.03.2017 roku

Plan Działania jest dokumentem niezbędnym do wnioskowania o dofinansowanie dla projektów z terenu Gminy Kielce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 7 –  Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.2 – Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów).

Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym wyznacza kierunek i zakres działań, który będzie służyć rozwojowi nie tylko obszaru objętego Planem, ale również jego otoczenia. Potencjał endogeniczny wynika z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, kulturowych i przestrzennych odróżniających dany obszar od jego najbliższego sąsiedztwa oraz innych regionów. Jako potencjał endogeniczny Miasta Kielce określono dziedzictwo geologiczne obszaru. W dokumencie wskazano typy projektów, które umożliwią wykorzystanie potencjału endogenicznego do rozwoju regionu, umożliwiające stworzenie rozpoznawalnego w skali kraju produktu turystycznego bazującego na zasobie geologicznym Miasta Kielce. Ich realizacja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Kielc i przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. W Planie Działania zostały uwzględnione i opisane walory omawianego obszaru w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki turystycznej. Oprócz wykorzystania i jednoczesnego wzmocnienia potencjału endogenicznego, priorytetem będzie uzyskanie wymiernych i trwałych korzyści gospodarczych oraz społecznych, które będą rezultatem zaplanowanych projektów,  w tym głównie wzrost liczby i jakości miejsc pracy. Zaplanowane działania powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Miasta Kielce.

http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/100-nr-100-2017-z-dnia-22-marca-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2F2017-rok%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fA7U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

 

x