Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

13 lipca 2018

„Doposażenie Centrum Geoedukacji w 2018 roku” , zadanie o całkowitej wartości 12 000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 6 000,00 zł, stanowiącą 50,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie będzie realizowane poprzez zakup mikroskopów stereoskopowych do obserwacji okazów skalnych oraz odbiorników GPS do terenowych warsztatów edukacyjnych.

x