Deklaracja dostępności

9 września 2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Geonatura Kielce (dawniej Geopark Kielce) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

Data publikacji i aktualizacji strony https://geonatura-kielce.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 6.06.2004 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 1.10.2016 r.

Data publikacji i aktualizacji strony http://centrum-geoedukacji.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 13.08.2012 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 1.10.2016 r.

Data publikacji i aktualizacji strony http://amfiteatr-kadzielnia.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 1.05.2011 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 1.10.2016 r.

Data publikacji i aktualizacji strony  https://geonatura-kielce.pl/ogrodbotaniczny

 • Data publikacji strony internetowej: 1.10.2016 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 1.10.2016 r.

Status stron pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • Strony nie posiadają przycisków umożliwiające zmianę wielkości czcionek, ale posiadają możliwość włączenia wersji o podwyższonym kontraście.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych jednak są umieszczone w serwisie zewnętrznym Youtube i ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zdjęcia dodane przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności nie posiadają opisów alternatywnych
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo,
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,

Powody braku dostępności

Filmy, zdjęcia i pliki pdf-y zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego z uwagi na zamieszczanie dużej ilości zdjęć na portalu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 9.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny stron: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w:


Skróty klawiaturowe

Serwisy nie jest wyposażone w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Aplikacje mobilne

Geonatura Kielce posiada aplikację mobilną „Poznaj geologiczne Kielce z Geoparkiem” dostępną na:

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2014-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-19

Status aplikacji mobilnej pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Powody braku dostępności aplikacji mobilnej

Aplikacja została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie a wręcz wydanie nowej wersji niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego z uwagi na wysokie koszty aktualizacji, a wręcz wykonanie całej aplikacji od nowa


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności w Geonatury Kielce jest Pani Monika Petrus;

adres e-mail: monika.petrus@geonatura-kielce.pl nr tel. 41 36 76 800

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Witold Wesołowski adres e mail: witold.wesolowski@geopark-kielce.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu 41 36 76 800 Tą samą drogą e mail lub pod numerem można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21.Budynek w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma schodów (poza pomieszczeniami technicznymi).
  W budynku znajduje się ekspozycja przystosowana dla osób niewidzących i słabowidzących, zawierająca opisy w alfabecie Braille’a.
  W budynku znajduje się dźwig osobowy z sygnalizacja dźwiękową, umożliwiający wjazd niepełnosprawnym na drugi poziom eksploatacyjny, jak również na dach zielony udostępniony zwiedzającym.
  W części mieszczącej toalety znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  udzielają pracownicy rezerwacji obiektu.
  Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Amfiteatr Kadzielnia, al. Legionów 20.Dostęp do Amfiteatru dla osób niepełnosprawnych  od strony ul. Krakowskiej.
  W Amfiteatrze wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  W Amfiteatrze wydzielone miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich/ 14 miejsc bezpośrednio przed sceną.
  Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w budynku /podscenie/ dostęp poprzez platformę dla niepełnosprawnych.
  Toaleta dla niepełnosprawnych dostępna jest również przy wejściu głównym do  Amfiteatru od strony al. Legionów.
  W Amfiteatrze  nie ma  pętli indukcyjnych.
  W Amfiteatrze nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
  Do amfiteatru można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
  Na ścieżce w pobliżu bramy do amfiteatru znajduje się ławeczka multimedialna, na której można odsłuchać informacje o Kadzielni.
 3. Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78.Ogród dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących, przy wejściu znajduje się udźwiękowiony terminal informacyjny. Terminal posiada plan całego Ogrodu w postaci warstwy tyflograficznej
  o jaskrawych kolorach dopasowanych dla osób słabowidzących. Ponadto wbudowano tu moduł dźwiękowy umożliwiający odsłuchanie informacji o poszczególnych kolekcjach roślinnych (20 przycisków dźwiękowych).
  Szerokość dróg i ścieżek, jak i ich nawierzchnia również jest dostosowana dla użytkowników wózków inwalidzkich, czy osób niewidomych.
  W budynku toalet, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  Przy bramie głównej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane pod samą bramą główną Ogrodu.
  Dla osób z różnymi dysfunkcjami psychosomatycznymi zlokalizowany na terenie ogrodu botanicznego jest ogród hortiterapeutyczny, warsztatowe miejsce dla osób cierpiących na różnego rodzaju choroby psychiczne, zmagające się z depresją, demencją, czy też porażeniem mózgowym. Wszystkie znajdujące się tutaj elementy infrastruktury zostały zaprojektowane zgodnie wytycznymi międzynarodowych organizacji zajmujących się hortiterapią Thrive i Sensory Trust. Do dyspozycji mamy m. in. 2 stoły, 2 skrzynie, stanowisko dla wózków inwalidzkich, ergonomiczne narzędzia ogrodnicze.
  Dla osób poruszających się na wózkach na terenie Ogrodu znajduje się kilkanaście drewnianych skrzyń, pełniących funkcję podwyższonych rabat, w których posadzone zostały rośliny.  Skrzynie mają różne wymiary i różne wysokości, jednak wszystkie są łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto cześć z nich ma specjalnie wykonane zatoczki, aby osoba poruszająca się na wózku mogła swobodnie w nie wjechać.
  Do ogrodu botanicznego można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji informacji w deklaracji dostępności: 31.03.2022 r.


 

x